ทนายนนท์ ทนายความ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร | วิเคราะห์กฎหมาย ( ตามความเห็นของผู้เขียน )
088-4443497

วิเคราะห์กฎหมาย ( ตามความเห็นของผู้เขียน )

วิเคราะห์กฎหมาย  ( ตามความเห็นของผู้เขียน )

เรื่องการละเมิดสิทธิ    ผู้เขียนมีความเห็นว่า  สิทธิของบุคคลผู้ที่ถูกละเมิดนั้น  ต้องเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมาย  กล่าวคือ กฎหมายได้รับรองสิทธินั้นไว้ ( เป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย )  หากผู้ถูกละเมิดสิทธิมิได้เป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายแล้ว  จะถือว่าผู้นั้นถูกละเมิดสิทธิมิได้

….ทนายนนท์

Comments

comments