ทนายนนท์ ทนายความ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร | ความรู้เกี่ยวกับการหม้ัน ( สัญญาหมั้น )
088-4443497

ความรู้เกี่ยวกับการหม้ัน ( สัญญาหมั้น )

ความรู้เกี่ยวกับการหม้ัน ( สัญญาหมั้น )
        การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ แม้จะมีอายุเกิน 17 ปี แต่หากไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้เยาว์ก็ไม่สามารถทำการหมั้นด้วยตนเองได้ จำต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองมิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆียะ การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิง เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิง และต้องมีเจตนาว่าจะสมรสกันตามกฎหมายต่อไป
       นั่นคือการที่จะเกิดเป็นสัญญาหมั้นได้นั้น จำต้องมีของหมั้นเป็นหลักฐาน ของหมั้นนั้นจะเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของชายนั้นหรือไม่ก็ได้ไม่สำคัญ เพียงแต่ต้องมีทรัพย์สินไว้พร้อม แล้วมอบแก่ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลักฐานและประกันว่าจะสมรส ( การสมรสตามกฎหมายคือ การจดทะเบียนสมรส )กับหญิงนั้น
        การหมั้นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อบังคับให้สมรสได้

        การผิดสัญญาหมั้น ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง หรือโดยมีพฤติการณ์ที่ฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิง ฝ่ายชายมีสิทธิฟ้องร้องเพื่อเรียกสินสอดคืนได้ ( สินสอด เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่บิดามารดาฝ่ายหญิง เพื่อตอบแทนการที่หญิงนั้นยอมสมรส ) พฤติการณ์ที่หญิงต้องรับผิดชอบเช่น หญิงคู่หมั้นนั้นมีแฟนใหม่ควงออกสังคมหรือแสดงออกชัดเจนในพฤติการณ์ทำนองว่ามีแฟนใหม่ หรือติดสุรายาเมา หรือติดการพนันอย่างหนัก เป็นต้น หรือการที่หญิงปฏิเสธ บ่ายเบี่ยงไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นเหตุสำคัญที่เกิดแก่หญิงทำให้ชายไม่อาจสมรสกับหญิงได้เช่นกัน

      ดังนั้นเมื่อฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้นฝ่ายชายมีสิทธิเรียกร้องสินสอดคืนได้

Comments

comments