ทนายนนท์ ทนายความ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร | ความรับผิดทางอาญา
088-4443497

ความรับผิดทางอาญา

ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา

   บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา  เว้นแต่ได้กระทำโดยประมาท  ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท  หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา    ดังนั้น  เรื่อง “ เจตนา ”  จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพิจารณาความรับผิดทางอาญา

      การกระทำโดยเจตนาได้แก่  กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล  หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น

      ส่วนการกระทำโดยประมาทนั้น  คือ  การกระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา  แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์   และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้  แต่ไม่ได้ใช้ให้เพียงพอ

****   ข้อยกเว้นความรับผิด  :  ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย  และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ  การกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  ผู้นั้นไม่มีความผิด  ( ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย )

      ในทางอาญานั้นเมื่อมีการกระทำที่เป็นความผิดเกิดขึ้น  ผู้กระทำก็ย่อมต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น  และโทษนั้นก็จะเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  ซึ่งโทษทางอาญา มี 5 สถานเรียงลำดับตามโทษหนักไปโทษเบาคือ  1.ประหารชีวิต   2.จำคุก    3.กักขัง    4.ปรับ    5.ริบทรัพย์สิน   แต่ทั้งนี้ผู้กระทำความผิดก็อาจไม่ต้องรับโทษอาญาเมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ  เช่น  เด็กอายุไม่เกินสิบปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ   หรือบุคคลกระทำความผิดด้วยความจำเป็นหากการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้กระทำนั้นไม่ต้องรับโทษ เป็นต้น

Comments

comments