ทนายนนท์ ทนายความ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร | การขอปล่อยชั่่วคราว(ประกันตัว)
088-4443497

การขอปล่อยชั่่วคราว(ประกันตัว)

 

การขอปล่อยชั่วคราว(ประกันตัว) 

   

การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ( ประกันตัว )

        ผู้ต้องหา  หรือผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาอาจได้รับความคุ้มครองสิทธิโดยการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือเรียกว่า “ ประกันตัว ”  เพราะตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดกฎหมายถือว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่  แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนจะได้รับการประกันตัวทุกคนไม่   ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น   ความหนักเบาแห่งข้อหา    พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด  พฤติการณ์ต่างๆแห่งคดีเป็นอย่างไร    ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันเชื่อถือได้เพียงใด    ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่   หากปล่อยชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุร้ายหรืออันตรายประการอื่นหรือไม่      หรือโจทก์ ( พนักงานอัยการ / ผู้เสียหาย )   พยาน  คัดค้านการประกันตัวหรือไม่  สิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาประกอบการปล่อยชั่วคราว

แล้วใครบ้างที่สามารถร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว  ?

       ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย  ได้แก่  ผู้ต้องหาหรือจำเลยเอง  หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ( บิดามารดา  บุตร สามี  ภรรยา  ญาติ  ผู้บังคับบัญชา  เพื่อน เป็นต้น )

ผู้ขอประกันสามารถยื่นคำร้องขอประกันต่อใคร ?

       ผู้ขอประกันสามารถยื่นคำร้องขอประกันต่อบุคคลดังต่อไปนี้

  1. ถ้าหากผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล  ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี
  2. ถ้าหากผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาล  และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อศาลนั้น
  3. ถ้าหากผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ( เป็นจำเลย แล้ว ) ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
  4. ถ้าหากศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วและคดียังไม่ถึงที่สุดก็ยังสามารถยื่นได้ที่ศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขตอำนาจ

แล้วสิ่งที่จะใช้เป็นหลักประกันมีอะไรบ้าง ?

       สิ่งที่สามารถใช้เป็นหลักประกันมี 3 ประเภทได้แก่

  1. เงินสด
  2. บุคคลเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์
  3. หลักทรัพย์อื่น  เช่น  โฉนดที่ดิน , น.ส.3, น.ส.3ก ,สมุดเงินฝากประจำ, สลากออมสิน ,พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือรับรอง  เป็นต้น
 
เอกสารประกอบการยื่นขอปล่อยชั่วคราว
1.กรณีใช้เงินสดเป็นหลักประกัน
     – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องขอประกัน
     – ทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องขอประกัน
2.กรณีใช้โฉนดที่ดิน   นส.3 หรือ นส.3ก  เป็นหลักประกัน
1)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวไม่มีคู่สมรส
     – บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน
     – ทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
2)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวมีคู่สมรส
– บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
– บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
– ทะเบียนสมรสและหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
3)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวไม่มีคู่สมรสเพราะคู่สมรสถึงแก่กรรม หรือหย่าขาดกันตามกฎหมาย
     – บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องขอประกัน(เจ้าของที่ดิน)
     – ใบมรณะบัตร  หรือหลักฐานการหย่า
4)โฉนดที่ดิน  นส.3 หรือ นส.3ก  ฉบับจริงพร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินนั้นๆ
หมายเหตุ
     – เอกสาร1-4 ใช้ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1ชุด โฉนดที่ดินต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
     – กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินมอบอำนาจให้บุคคลอื่น  ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยนายอำเภอ หรือผู้รักษาราชการแทน ลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญพร้อมทั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
3.ใช้พันธบัตรรัฐบาล  สลากออมสิน หรือสลากออมทรัพย์เป็นหลักประกัน
1)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวไม่มีคู่สมรส
      – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอปล่อยตัวชั่วคราว
      – ทะเบียนบ้านของผู้ขอปล่อยตัวชั่วคราว
2)ผู้ขอปล่อยตัวชั่วคราวมีคู่สมรส
– บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของเจ้าของพันธบัตรสลากออมสิน  หรือสลากออมทรัพย์
– บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
– ทะเบียนสมรส และหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
3)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวไม่มีคู่สมรสเพราะคู่สมรสถึงแก่กรรม  หรือหย่าขาดกันตามกฎหมาย
–  บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
– ใบมรณะบัตร หรือหลักฐานการหย่า
4)พันธบัติรัฐบาล สลากออมสิน หรือสลากออมทรัพย์
หมายเหตุ     เอกสาร1-3ใช้ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1ชุด
4.ใช้บุคคลเป็นหลักประกัน
1)เจ้าของตำแหน่งไม่มีคู่สมรส
     – บัตรประจำตัวแสดงความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ยื่นคำร้องขอประกัน
     – ทะเบียนบ้าน
2)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวมีคู่สมรส
– บัตรประจำตัวแสดงความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องขอประกัน
– บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส
– ทะเบียนสมรส และหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
3)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวไม่มีคู่สมรสเพราะคู่สมรสถึงแก่กรรม  หรือหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย
– บัตรประจำตัวแสดงความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– ทะเบียนบ้าน
– มรณะบัตร  หรือหลักฐานการหย่า

หมายเหตุ    เอกสาร1-3ใช้ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1ชุด

4)หนังสือรับรองตำแหน่งของต้นสังกัด
     – หนังสือรับรองจากต้นสังกัดต้องแสดงสถานะ   ระดับ อัตราเงินเดือน และหากมีภาระผูกพันในการทำสัญญาประกัน  หรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันรายอื่นก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย
     – การใช้ตำแหน่งเป็นหลักประกัน  ความมุ่งหมายเพื่อเป็นการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเหลือตนเอง  หรือญาติสนิทเท่านั้น  มิให้รวมถึงการใช้สิทธิประกันบุคคลทั่วไป  ศาลจะพิจารณาเฉพาะรายเท่านั้น

5.สมุดเงินฝากประจำเป็นหลักประกัน
1)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวไม่มีคู่สมรส
     – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องขอประกัน(เจ้าของสมุดเงินฝาก)
     – ทะเบียนบ้าน
2)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวมีคู่สมรส
– บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของเจ้าของสมุดบัญชีเงินฝาก
– บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส
– ใบสำคัญการสมรสและหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
3)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวไม่มีคู่สมรสเพราะคู่สมรสถึงแก่กรรม  หรือหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย
– บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
– มรณะบัตร หรือหลักฐานการหย่า
4)สมุดเงินฝากประจำของธนาคาร  พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินฝากประจำของธนาคาร
หมายเหตุ เอกสาร1-4ใช้ต้นฉบับจริงพร้อมสำเนา1ชุด
-การใช้สมุดเงินฝากประจำของธนาคารเป็นหลักประกันจะต้องมีหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในปัจจุบันขณะรับรองและมีเงือนไขว่าจะไม่ถอนเงินในบัญชีนั้นจนกว่าจะมีคำสั่งอนุญาตจากศาล
การที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เพราะเหตุดังนี้
 1.ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี
2.ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
3.ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
4.ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
5.การปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาล
ซึ่งคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวต้องแสดงเหตุผลข้างต้นและต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ยื่นคำร้องทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
กรณีศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวมีสิทธิอุธรณ์คำสั่งนั้นได้ ดังนี้
1.คำสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
2.คำสั่งของศาลฎีกาที่ไม่อนุญาติให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวใหม่
ขั้นตอนในการติดต่อขอปล่อยชั่วคราว(ประกันตัว)
1.ติดต่อขอรับคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ของศาลนั้นๆ
2.นำคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไปให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อ
3.นำคำร้องที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อแล้วพร้อมเอกสารประกอบการขอปล่อยชั่วคราวและหลักทรัพย์ไปยื่นที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์
4.รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อ เพื่อทราบคำสั่งว่าศาลอนุญาตหรือไม่และต้องลงชื่อทราบคำสั่งทุกครั้ง  กรณีที่ศาลอนุญาตเจ้าหน้าที่จะให้ใบแจ้งวันนัดส่งตัวครั้งต่อไป
5.รอรับใบเสร็จที่งานการเงิน( สำคัญมาก ต้องเก็บไว้ให้ดีๆ)
ราคาหลักประกันที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราว
     –  สอบถามที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ของศาลนั้นๆ
ขั้นตอนการถอนหลักทรัพย์ หรือหลักประกัน
     –  ติดต่อยื่นคำร้องได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์โดยใช้หลักฐานใบเสร็จที่เจ้าหน้าที่เคยมอบให้ไว้
     –  เมื่อศาลอนุญาตให้ถอนหลักประกัน  ติดต่อขอรับคืนหลักทรัพย์ที่ส่วนประชาสัมพันธ์  

Comments

comments